Dijital İçerik/Hizmet Satış Sözleşmesi

1. Tanımlar

Şirket: Sıfır Yazılım Ticaret unvanı ile faaliyet gösteren “Fatma Alpman Şahıs Şirketi”’ni,

LM Surfer: Şirket tarafından faaliyete açılan, kanunen yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı statüsündeki çevrimiçi platformu,

Web Sitesi: Şirket mülkiyetindeki www.lmsurfer.com web domainine yerleşik Web Sitesi’ni,

Platform: LM Surfer ismi ile kanunen yer sağlayıcı ve aracı hizmet sağlayıcı statüsünde faaliyet gösteren Web Sitesi, bu Web Sitesi’ne bağlı alt alan adları ve Şirket tarafından Kullanıcıların erişimine sunulan mobil uygulamalar dahil olmak üzere Web Sitesi ve sunulan hizmet ile bağıntılı bütün uygulama ve araçları,

Sözleşme: İşbu “Mesafeli Satış Sözleşmesi”’ni (MSS) ya da özel olarak belirtildiği hallerde, “Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi”’ni (KVUHS)

Ön Bilgilendirme MetniMüşteri’nin sipariş verme anında ve öncesinde aldığı ürün veya hizmetler hakkında Şirket’çe detaylı ve açıkça düzenlenmiş Ön Bilgilendirme Metni’ni,

Aydınlatma Metni: KVKK Aydınlatma Metni’ni,

Müşteri(ler): Platform/Web Sitesi’ne Üyeliği bulunup Şirket’in sunduğu Dijital İçerik Hizmetlerinden aylık olarak belirli bir ücret ödeme yükümlülüğü karşılığında yararlanmak amacıyla işbu Sözleşmeyi imza eden gerçek veya tüzel kişi Üye’yi

Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan her gerçek kişi’yi

Taraf/Taraflar: Tekil kullanım halinde yalnızca Şirket ya da Müşteri’yi, Çoğul kullanım halinde hem Şirket hem Müşteri’yi,

Kullanıcı(lar): Web Sitesi’ne çevrimiçi ortamdan erişen her gerçek ve tüzel kişi(ler)’i

Üye(ler): Web Sitesi’ne bilgilerini girerek kayıt olan ve üyelik sıfatını kazanan gerçek veya tüzel kişiler’i, (Eğitim Alan Üye, Eğitmen Üye ve Kurumsal Üye tanımlarını kapsayacak şekilde kullanılabilir.)

Eğitim Alan Üye: Web Sitesi’ne bilgilerini girerek kayıt olan ve Platform üzerindeki eğitim içeriklerinden yararlanmak ve/veya eğitim konusuyla ilgili fiziksel/dijital ürün temin etmek isteyen, Platform’u şahsi amaçlarla kullanan hizmet/ürün alıcısı Üyeleri,

Eğitmen Üye: Web Sitesi’ne bilgilerini girerek kayıt olan ve platform üzerinde eğitim içerikleri ve/veya eğitim konusuyla ilgili fiziksel/dijital ürün sağlayan hizmet sağlayıcı ve/veya satıcı gerçek kişi Üyeleri,

Kurumsal Üye: Web Sitesi’ne kurumsal bilgilerini girerek kayıt olan ve platform üzerinde eğitim içerikleri ve/veya eğitim konusuyla bağıntılı fiziksel/dijital ürün sağlayan ve platforma kendisine bağlı Eğitmen Üye kaydetme yetkisine sahip ticari faaliyetleri doğrultusunda kayıt işlemlerini gerçekleştiren tüzel kişi Üye’leri,

Taraf(lar): Tekil kullanım halinde yalnızca Şirket ve/veya Kullanıcı/Üye’yi, Çoğul kullanım halinde işbu Sözleşme’nin her iki tarafını, hem Şirket hem Kullanıcı ve/ veya Üye’yi,

İş Ortakları: Şirket’in hizmet sunumu süreçlerinde beraber çalıştığı, Şirket adına yetkilendirilenler dâhil olmak üzere birlikte ticari ilişki içinde bulunduğu diğer gerçek ve tüzel kişileri,

Üçüncü Kişi: İşbu Sözleşme’yle ilgisiz, Şirket’in sunduğu hizmetler kapsamında ilgisi olmayan her gerçek ve tüzel kişi’yi,

İçerik(ler): Web Sitesi ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, rakam, ses kaydı, video v.b görsel, yazınsal ve işitsel imgeler’i

Eğitim İçeriği: Platform üzerinden Kurumsal Üye ve Eğitmen Üye’ler tarafından sunulan Çevrimiçi ve Çevrimdışı Kurslar ile webinarları ve bunların tümünü veya bir kısmını içeren Kurs Paketleri’ni,

Hizmet(ler): Sözleşme uyarınca Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Şirket tarafından sunulan ve nitelikleri Şirket tarafından belirlenen uygulamaları,

Dijital İçerik Hizmet: Platform üzerinde, detayları Şirket’çe lmsurfer.com/yardim-merkezi  alt alan adında açıklandığı üzere her Üyelik tipi için aylık belirli bir fiyat karşılığında edinilebilecek ek Üyelik paketleri’ni,

Banka: 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca kurulan lisanslı kuruluşları,

Kanun: Ayrıca belirtilmedikçe 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’u,

Yönetmelik: Ayrıca belirtilmedikçe Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ni,

2. Taraflar

İşbu Dijital İçerik/Hizmet Satış Sözleşmesi, Sıfır Yazılım Ticaret unvanı ile faaliyet gösteren “Fatma Alpman Şahıs Şirketi” (Şirket) ve Platform/Web Sitesi’ne Üyeliği bulunup Şirket’in sunduğu Dijital İçerik Hizmetlerinden aylık olarak belirli bir ücret ödeme yükümlülüğü karşılığında yararlanmak amacıyla işbu Sözleşmeyi imza eden gerçek veya tüzel kişi Üye (Müşteri) arasında (Her ikisi beraber “Taraflar” olarak anılacaktır.) aşağıda belirtilen hüküm ve şartlar çerçevesinde elektronik ortamda kurulmuştur.

2.2 Şirket Bilgileri

Şirket: Fatma Alpman Şahıs Şirketi (Sıfır Yazılım)

Adres : Kışla Mah. 37 Sk. Cengizhan Apt. No: 6 İç Kapı No: 102 Muratpaşa/ Antalya Telefon :

E posta : bilgi@lmsurfer.com

V.D : VKN:

2.3 MÜŞTERİ BİLGİLERİ

Ad Soyad:

T.C. Kimlik No / VKN:

Telefon:

E-Posta:

Fatura Adresi:

3. Amaç ve Kapsam

3.1 Sözleşme’nin amacı, Şirket tarafından sunulan eğitim hizmetleri aracılığı faaliyetleri kapsamında bu faaliyetlerin sürdürüldüğü www.lmsurfer.com (Web Sitesi) ve bağlı mobil, masaüstü, web uygulamaları dahil olmak üzere platformlarında (Platform) Üye olan Müşterinın (Müşteri), Şirket’in sunduğu ücretli aylık Dijital Abonelik Paketleri (Dijital İçerik Hizmetler) hizmetine erişimini sağlamak ve Taraflar’ın işbu Sözleşme’yi imza etmekle girdikleri hukuki ilişkiyi ve bu ilişkiden doğan hak ve borçlarını tespit etmekten ibarettir.

3.2 İşbu Sözleşme hali hazırda Platforma/Web Sitesi’ne Üyeliği bulunan kişi ile Şirket arasında akdedilmektedir.

4. Sözleşme’nin Konusu

4.1 Sözleşmenin konusu, Müşteri’nin talebi ve Şirketçe belirlenmiş ücreti tam ve nakden ödemesiyle; içeriği, özellikleri, kapsamı ve süresi Şirket tarafından belirlenen Dijital İçerik Hizmetlerinin satışını gerçekleştirmektir.

4.2 Sözleşme kapsamında sağlanacak Dijital İçerik Hizmetler’in nitelikleri, Ön Bilgilendirme Metni’nde ve İşbu Sözleşme’nin 6. (Altıncı) Maddesi’nde belirtilmiştir.

5. Ön Bilgilendirme Teyiti

Müşteri, 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’ne uygun olarak satışa konu Dijital İçerik Hizmetlerin temel nitelikleri, satış bedeli, ödeme şekli ve diğer tüm hususlarda bilgi sahibi olduğunu ve kendisine Ön Bilgilendirmenin yapılmış olduğunu ve işbu Sözleşme’nin bağlayıcı olduğunu kabul ve beyan eder.

6. Sözleşme Konusu Hizmetler Ve Nitelikleri

6.1 Müşteri, işbu Sözleşme ve işbu Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’ni satın almıştır. Satın alınan Dijital Hizmetleri’nin özellikleri ve kullanım koşulları www.lmsurfer.com/yardim-merkezi  ve/veya www.lmsurfer.com Web Sitesindeki tanıtım sayfasında ve Ön Bilgilendirme Formu’nda belirtildiği gibidir.

6.2 Platform üzerinde, detayları Şirket’çe www.lmsurfer.com/yardim-merkezi  alt alan adında açıklandığı üzere her Üyelik tipi için aylık belirli bir fiyat karşılığında edinilebilecek ek Üyelik paketleri (Dijital İçerik Hizmetler) (Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesinde ve Platform geneli kullanımda Abonelik olarak kabul edilir) bulunmaktadır. Bu paketler Eğitim Alan Üyeler için; “Bronz”, “Gümüş”, “Altın”, “Elmas” paketler olarak, Eğitmen Üyeler için; “Temel”, Standart”, “Premium”, “Pro” paketler olarak, Kurumsal Üyeler için “Business 1”, “Business 2”, “Business 3”, “Business 4” olarak sınıflandırılmıştır. Bu paketlerin içerikleri ve fiyatları işbu Sözleşme’nin eki ve alt metni niteliğinde kabul edilen ve Şirket’çe www.lmsurfer.com/yardim-merkezi alt alan adında duyurulan “Abonelik Ücretleri ve Politikaları” kapsamında Şirket’çe tek taraflı olarak düzenlenir.

6.3 Şirket, bu madde hükmünde sayılanlar dışında Eğitmen Üyelere ve/veya Kurumsal Üyelere, Eğitmen Üyelerin ve/veya Kurumsal Üyelerin ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda ve her halükarda Şirketin belirleyeceği içerik ve kapsamda özelleştirilmiş Abonelik paketleri sunabilir.

6.4 Şirket Dijital İçerik Hizmetleri önceden belirtilen fiyat ve koşullarda Müşteri’ye sunmayı; Müşteri de Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesinde belirtilen Platform/Web Sitesi’ni kullanımına ilişkin hak ve yükümlülüklerini kabul ederek hizmet bedelini zamanında Şirket’ye ödemeyi taahhüt eder.

6.5 Paketlerin içerik ve/veya fiyatlarında değişiklik yapma hakkı münhasıran Şirket’e aittir. Paketlerin içerik ve/veya fiyatlarında değişiklik olması hallerinde Şirket, bu değişiklikleri ivedilikle Üye’nin rıza gösterdiği hallerde elektronik haberleşme vasıtalarıyla (e-posta, telefon, SMS) ve her halükarda Platform üzerinde gerçekleştireceği duyuru ile bildirmeyi taahhüt etmektedir.

7. Sözleşme Takvimi

7.1 İşbu Sözleşme, Müşteri tarafından Ön Bilgilendirme Formu ve Sözleşme’nin okunduğunun ve kabul edildiğinin beyan edilmesiyle elektronik ortamda akdedilmiştir ve Müşteri tarafından elektronik ortamda onaylanmasından itibaren hüküm ve sonuç doğuracaktır.

8. Tarafların Beyan ve Taahhütleri

8.1 Müşteri, işbu Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle birlikte, Sözleşme konusu Dijital Hizmetleri’ni satın alarak Ön Bilgilendirme Formunda, www.lmsurfer.com internet adresinde ve Şirket Platformlarında belirtilen Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi ile Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi’nin ekleri ve alt metinleri ile Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi’nin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı unsuru niteliğinde kabul edilen Şirketçe Hizmetlerin görülmesine ilişkin yayımlanabilecek sair sözleşme ve Politikalar ve bunların getirdiği sınırlandırmalar dahilinde hizmet alma hakkını elde etmiştir.

8.2 Müşteri, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetlerinden işbu Sözleşmede ve Ön Bilgilendirme Metninde belirtilen aylık kullanım bedelini, gecikmesiz ve tam ve nakden ödediği süre boyunca yararlanabileceğini anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.3 Şirket, teknik sorun, geliştirmelerden ve/veya Platform/Web Sitesi ve Platform/Web Sitesi üzerindeki kaynakların, yazılımların ve kodların güncellenmesinden kaynaklanan nedenlerle herhangi bir zamanda Web Sitesinin/Platformun çalışmasını ve Hizmetlerin verilmesini geçici olarak askıya alabilecek veya tamamen durdurabilecektir. Müşteri, bu nedenle hizmetlerin geçici bir süre için askıya alınmasından dolayı Şirketten herhangi bir nam altında tazminat ve benzeri hak ve bedel talep etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

8.4 Müşteri, işbu Sözleşme ve Sözleşme’nin ayrılmaz parçası sayılan Ön Bilgilendirme Formu’nda özellikleri belirtilen Dijital İçerik Hizmetleri’nin fiziksel bir teslimatının olmadığını, gayri maddi nitelikte olan Dijital İçerik Hizmetleri’nin elektronik ortamda Platform/Web Sitesi üzerinden sunulacağını ve teslim edileceğini kabul eder.

8.5 Müşteri, ihtiyaç duyması halinde Dijital İçerik Hizmetleri’nden kaynaklanan taleplerini, şikayetlerini, görüşlerini ve/veya destek taleplerini Platform/Web Sitesi üzerinde yer alan Destek Talep Formu ile elektronik ortamdan, Platform/Web Sitesine kayıtlı elektronik posta adresi vasıtasıyla destek@lmsurfer.com elektronik posta adresine göndereceği elektronik posta ile ve/veya Şirket’in Platform/Web Sitesi üzerinde yer alan İletişim hattını kullanarak telefon vasıtası ile Şirket’e iletebilir.

8.6 Müşteri, Dijital İçerik Hizmetleri’nin sunumunda internette yaşanan kesintiler, hız düşmesi ve benzeri sebeplerle hizmette yaşanacak kesinti, İçerik ve Hizmet kalitesi ve güvenlik problemlerinden ve/veya ülkede genel bir karışıklığın ortaya çıkması savaş, terör, grev, genel elektrik kesintisi, deprem, su baskını, olağanüstü hal, siber saldırı, cihazlara virüs bulaşmış olması veya benzeri bir mücbir sebeple hizmetin verilmesine ilişkin yaşanacak sorunlardan Şirket’in sorumlu olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

8.7 Müşteri, Şirket’nin teknik zorunluluklar veya mevzuatta meydana gelecek değişiklikler ve benzeri zorlayıcı sebeplerle, işbu Sözleşme hükümlerini tek taraflı olarak değiştirebileceğini, yeni maddeler ekleyebileceğini veya maddeleri çıkarabileceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Sözleşme’de yapılacak değişikliklerin Müşteri tarafından kabuledilmemesi halinde Müşteri, işbu Sözleşme’yi derhal feshetmek hakkına sahip olacaktır. Şirket, Sözleşme’de meydana gelecek değişikliklerin Müşteri tarafından kabul edilmemesi halinde, Dijital İçerik Hizmetlerini sunmama, askıya alma veya sözleşmeyi feshetme hakkına sahip olacaktır.

8.8 Şirket, Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmeti’ni eksiksiz, lmsurfer.com/yardim-merkezi Web Sitesinde ve/veya Platformda belirtilen niteliklere uygun teslim etmeyi, mevzuat gereklerine göre ve sektörel standartlara uygun bir şekilde Hizmeti doğruluk ve dürüstlük kuralları çerçevesinde ifa etmeyi, imkanları dahilinde Hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, Hizmetin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.

9. Kişisel Verilerin Korunması

9.1 Kişisel Verilerin İşlenmesine ilişkin Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri işbu Sözleşme için de geçerlidir. Kişisel Verilerin İşlenmesi Hakkında Aydınlatma Metnine buradan ulaşabilirsiniz.

10. Hizmet Bedeli

10.1 “PAKET İSMİ, Dijital İçerik Hizmetin tüm vergiler dahil toplam aylık kullanım/ yararlanma bedeli …… TL (Türk Lirası)’dır. Sözleşme konusu Dijital İçerik Hizmetin tüm vergiler dahil satış fiyatı işbu Sözleşme’de ve Ön Bilgilendirme Metni’nde belirtilmiştir.

10.2 Müşteri, Ön Bilgilendirme Formunda belirtilen ve www.lmsurfer.com Platformunda/ Web Sitesinde Şirket tarafından açıklanan, ücretli içerik hizmetlerine ilişkin hizmet bedellerini Kullanıcı ve Üyelik hizmet Sözleşmesinde belirtilen şekilde tam ve nakden ödemeyi, bu ödemeyi yapmadıkça Şirket’nin sunmuş olduğu hizmetlerden yararlanamayacağını kabul ve taahhüt eder.

10.3 Şirket her zaman ürün ve/veya hizmet bedellerinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Müşteri, hizmet bedellerinde meydana gelebilecek bu değişiklikleri kabul etmediği takdirde işbu Sözleşme’yi, güncel bedelin Müşteri’den tahsil edileceği tarihe kadar feshetmek hakkını haizdir. Bu süre içerisinde işbu Sözleşme’yi feshetmeyen Müşteri, yeni döneme uygulanacak hizmet bedeline ilişkin değişikliği kabul etmiş sayılır.

10.4 Müşteri, Dijital İçerik Hizmet bedeline ilişkin işbu Sözleşme’den doğan ödeme yükümlülüğünü Platform/Web Sitesi üzerinde Şirket tarafından ödeme çözümleri konusunda yetkilendirilmiş İş Ortağı (bkz. 10.6) altyapısıyla Kredi ve/veya Banka kartı kullanmak suretiyle ve/veya Havale/EFT seçeneği ile gerçekleştirebilir. Havale/EFT seçeneği seçilmesi durumunda Açıklama Kısmında Sistemde kayıtlı isim soyismi bilgisinin verilmesi zorunludur.

10.5 Online ödeme yöntemi ile gerçekleştirilen ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.

10.6 Online ödeme yöntemi ile gerçekleştirilen ödemelerde Şirket’in ödeme çözümleri konusunda yetkilendirdiği ve işbirliği yaptığı Maslak Mah. AOS 55. Sok. 42 Maslak A Blok Sitesi No:2/140 Sarıyer/İstanbul adresinde yerleşik “iyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş.” ticaret unvanı ve 867612 Ticaret Sicil numarası ile ve Bankacılık

10.7 Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) 30.06.2016 tarih ve 6930 sayılı kararı ile ödeme kuruluşu olarak faaliyet göstermesine izin verilen “IYZICO” alt yapısı kullanılmaktadır.

10.8 Havale/EFT ile yapılan ödemelerde ve IYZICO altyapısıyla gerçekleştirilen ödemelerde, her ikisi bakımından da, Banka tarafından Müşteri’ye yansıtılabilecek ek ödeme, masraf, komisyon vb. gibi mali yükümlülükler bakımından Şirket’in hiç bir şekilde sorumluluğu bulunmamaktadır.

11. Vergisel Yükümlülükler

11.1 İşbu Sözleşme’nin Müşteri tarafından kabul edilmesi halinde, tahakkuk edecek vergiler Müşteri’nın hizmet bedeli faturasına yansıtılarak Müşteriden tahsil edilecektir.

12. Cayma Hakkı

12.1 Müşteri, 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği”nin cayma hakkının istisnalarını düzenleyen 15. Maddesi (ğ) bendi amir hükmü uyarınca “Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” bakımından tüketicinin cayma hakkının mevcut OLMADIĞINI anladığını, bu konuda işbu hüküm ile işbu Sözleşme kapsamında açıkça bilgilendirildiğini gayrikabili rücu kabul beyan ve taahhüt eder.

13. Sözleşmenin Sona Ermesi Ve Fesih

13.1 Şirket, tamamen ve/veya kısmen ve tek taraflı takdir ve tasarruf yetkisi ile işbu Sözleşme konusu Dijital Hizmeti Üyelerine sunmaktan vazgeçebilir ve Hizmet sunumunu sona erdirebilir. Şirket tamamen ve/veya kısmen ve tek taraflı takdir ve tasarruf yetkisi ile işbu Sözleşme konusu Hizmetin İçeriğini düzeltebilir, değiştirebilir ve/veya yeniden oluşturabilir. Bu takdirde Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden öne sürerek Şirket’ten hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

13.2 Müşteri, Dijital Hizmetleri hiçbir şekilde bireysel kullanım amacı dışında kullanamaz ve/veya kullandıramaz, üçüncü kişi ve/veya kurumlara iletemez, kullandıramaz ve / veya Sözleşmeden doğan hak ve borçlarını üçüncü kişi ve/veya kurumlara devredemez. İşbu Sözleşme konusu haklar Müşteri tarafından hiçbir surette ticari amaçlara konu yapılamaz. Şirket tarafından yetkisiz bir kullanımın tespiti veya bu tür kullanımdan şüphe edilmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında sunulan hizmetler, kısıtlanabilir, derhal durdurulabilir ve işbu Sözleşme hiçbir ihtara gerek kalmaksızın Şirket tarafından tek taraflı olarak feshedilebilir. Bu durumda Şirket’in doğrudan/dolaylı zararlarının tazminini ve sair diğer yasal haklarını talep etme hakkı saklıdır.

13.3 Kullanıcı ve Üyelı̇k Hı̇zmet Sözleşmesı̇’nin, Kullanıcı/Üye/Müşteri tarafından ihlalinin tespiti halinde ve/veya bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın Kullanıcı/Üye/Müşteri’nin Platforma/Web Sitesi’ne erişimini engelleyebilir ve Üyelikten çıkarabilir. Kullanıcı/Üye’nin Platformdan/Web Sitesinden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Üye, Üyeliğinin ve satın aldığı varsa Dijital İçeriklere ilişkin hakların işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir.

13.4 Müşteri, işbu Sözleşmeyi feshetmek istediği takdirde Şirket’e yazılı bildirimde bulunmak suretiyle üyeliğini sonlandırabilir.

13.5 Müşteri, Dijital İçerik Hizmet’in niteliklerinde belirtilen süresi dolduğunda yeniden alım gerçekleştirmediği takdirde işbu Sözleşme kendiliğinden sona erecektir.

13.6 Müşteri, tek taraflı olarak üyeliğini sonlandırdığında, işbu Sözleşme kapsamında verdiği kişisel verilerinin silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini talep edebilir. Müşteri’ nin kişisel verilerinin silinmesine, yok edilmesine veya anonimleştirilmesine ilişkin talepler Şirket’in Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikasında öngörülen usul ve esaslara göre değerlendirilir.

14. Uyuşmazlıkların Çözümü

14.1 İşbu Sözleşmeden kaynaklanabilecek uyuşmazlıklarda Antalya Merkez Mahkemeleri yetkilidir. Ayrıca Müşteri Tüketici sıfatına haiz ise, bir başka ifadeyle Kurumsal Üye değil ise, şikayet ve itirazları konusundaki başvurularını, Bakanlıkça her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dahilinde mal veya hizmeti satın aldığı veya ikâmetgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine yapabilecektir.

14.2 Kişisel Verilere ilişkin taleplerde 6698 sayılı Kanun’un öngördüğü şikayet ve itiraz usulleri saklıdır.

15. Diğer Hükümler

15.1 İşbu Sözleşme, Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesinin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı unsurudur. İşbu Sözleşmede düzenlenmemekle beraber Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesinde düzenlenen hususlar bakımından Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi hükümleri uygulanır.

15.2 İşbu Sözleşme ve Ön Bilgilendirme Metni birbirlerinin ayrılmaz birer parçası ve tamamlayıcı unsurlarıdır.

15.3 İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün geçerliliğini veya bağlayıcılığını yitirmesi, geçersiz veya uygulanamaz hale gelmesi diğer hükümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.

15.4 Şirket’in, Sözleşmesel ve/veya kanuni olarak sahip olduğu bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz ve bu şekilde yorumlanamaz.

15.5 Müşteri, ekleri ve alt metinleriyle işbu Sözleşme’yi okuduğunu anladığını ve kabul ettiğini kabul ve beyan eder.

16. Yürürlük

16.1 Yalnız 16 (On Altı) maddeden ibaret olan işbu Sözleşme, Müşteri tarafından okunarak, bütün hüküm ve koşulları ile ve herhangi bir çekince belirtilmeksizin elektronik ortamda kabul edildiği anda yürürlüğe girecek ve Taraflardan herhangi biri tarafından feshedilinceye kadar veya Sözleşmenin yenileme döneminde yenilenmemesine değin yürürlükte kalacaktır.