Kullanıcı ve Üyelik Hizmet Sözleşmesi

Giriş

İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi (“Sözleşme”) www.cvsurfer.com domaininde yerleşik Web Sitesinin ve bağlı Platformların ve bunların fikri mülkiyet hakkı dahil olmak üzere tüm haklarının sahibi olan Üçkapılar VD- 0580332033 (“Vergi Bilgileri”) ne haiz, Kışla Mah. 37 Sk. Cengizhan Apt. No: 6 İç Kapı No: 102 Muratpaşa/Antalya adresinde (“İş Yeri/Tebligat Adresi”) yerleşik 0242 255 01 85 (“İletişim Numarası”) aracılığıyla ulaşılabilir Sıfır Yazılım Şahıs Şirketi (“Şirket”) ile www.cvsurfer.com web sitesi (“Web Sitesi”) ve bağlı platformlarını (“Platform”) kullanan ve bunlar üzerlerindeki gerek Şirket gerek İş Ortakları gerekse de diğer Kullanıcıların sunduğu hizmetlerden yararlanan ve/veya içeriklere erişen ve/veya ürün alan Kullanıcılar (“Kullanıcılar”) ve Platforma bu amaçlarla kişisel bilgilerini rızaen vererek kaydolmuş bulunan Üyeler (“Üyeler”) arasında akdedilmiştir.

Her Kullanıcı ve Üye, Web Sitesine/Platforma erişiminden önce işbu Sözleşmeyi okuduğunu, hiç bir çekince göstermeksizin veya belirtmeksizin bütün hükümleriyle kabul ettiğini, aksi takdirde Web Sitesine/Platforma erişimi durdurması gerektiğini ve işbu Sözleşme kapsamındaki, Şirketçe sunulan hizmetler dahil olmak üzere Web Sitesi/ Platform üzerindeki içeriklerden, hizmetlerden yararlanamayacağını veya ürünleri satın alamayacağını veya Şirket’in Kullanıcılara veya Üyelere sunduğu diğer hiç bir haktan yararlanamayacağını anladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi’nin kabulü aynı zamanda Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nin (“Aydınlatma Metni”, “KVKK Aydınlatma Metni”) ve Gizlilik Sözleşmesi’nin (“Gizlilik Sözleşmesi”, “GSÇP”) de ayrıca okunması ve onaylanmasını gerektirmektedir. Aydınlatma Metni’nde belirtildiği şekilde kişisel verilerinizin işlenmesine rıza göstermiyorsanız bu başvurunuzu Veri Sorumlusu Şirket’e ivedilikle ve gecikmeksizin iletmelisiniz. Platform/Web Sitesi’ndeki Hizmetlerin ve işbu Sözleşme ile sair diğer Sözleşmelerin ifası sebebiyle zorunlu olan kişisel verileriniz işbu Sözleşme’nin ve ilgili sair sözleşmelerin imzalanması sebebiyle Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 5. Maddesi uyarınca sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizin ve yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla açık rızanız olmadan da işlenebilecektir. Şirket, veri güvenliğine en üst derecede riayet etmekte ve kanuni olarak belirlenmiş idari ve teknik tedbirleri almış bulunmaktadır. İşlenmesi zorunlu kişisel verileriniz hakkında daha sonra olumsuz beyanda bulunmanız ya da bu verilerin imhasını talep etmeniz durumunda sunulan hizmetlerin kesilmesi söz konusu olabilir. Bununla beraber Şirket, işbu Sözleşmesel ilişki sona erse ve/ veya Kullanıcı/Üye talepte bulunmuş olsa dahi kanuni zorunluluk gereği yürürlükteki mevzuatta belirtilen süreler boyunca bazı verileri saklamayı sürdürebilecektir.

Sözleşme’nin Yorumlanması

İşbu Sözleşme’nin yorumunda:

 1. Tekili belirten sözcükler aynı zamanda çoğulu da kapsar ve çoğulu belirten sözcükler tekili de kapsar.

 2. "Katılmak", “Beyan Etmek" veya “Taahhüt Etmek" kelimesini içeren hükümler, anlaşmanın yazılı olarak yapılmasını gerektirir.

 3. “Yazılı" veya “yazılı olarak/olan” ifadeleri, elle yazılmış, daktiloyla yazılmış, matbu veya elektronik olarak yapılmış ve kalıcı kayıtla sonuçlanan anlamına gelir.

 4. “İvedilikle” veya “gecikmeksizin” ifadeleri, en geç 5 iş gününü ifade edecek şekilde yorumlanmalıdır.

 5. “Hizmetler” işbu Sözleşme uyarınca Üyeler’in işbu Sözleşme içerisinde tanımlı olan iş ve işlemlerini gerçekleştirmelerini sağlamak amacıyla Şirket tarafından sunulan ve nitelikleri Şirket tarafından belirlenen uygulamaları ifade etmektedir.

 6. “Ürünler”, Şirket ve/veya CV Surfer tarafından Platformda/Web Sitesinde, sosyal medya platformlarında ve sair mecralarda gösterilen Şirket’e ait Dijital İçerikleri veya bu platformlar üzerinde Üyeler tarafından satılan ve sunulan fiziksel/dijital ürünleri ifade etmektedir.

 7. “Linkler”, Platform/Web Sitesi üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Web Sitesi'ne, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantı(lar)’ı ifade etmektedir.

Başlıklar, kenar başlıklar, madde başlıkları, varsa madde numaraları ve maddelerin sıralanma şekli; sözleşmenin şekli, düzeni ve bütünlüğü amacıyla yer almakta olup, herhangi bir öncelik belirtmemektedir ve işbu Sözleşmenin maddi yorumunda dikkate alınmayacaktır.

Şirket’in, Sözleşmesel ve/veya kanuni olarak sahip olduğu bir hak veya yetkiyi kullanmaması ya da kullanmakta gecikmesi o hak veya yetkiden feragat ettiği anlamına gelmediği gibi, bir hak veya yetkinin tek başına veya kısmen kullanılması o veya başka bir hak veya yetkinin daha sonra kullanılmasını engellemez, feragat anlamı taşımaz ve bu şekilde yorumlanamaz.

Sözleşme’nin Kuruluş Şekli ve Anı

İşbu Sözleşme, Sıfır Yazılım Şahıs Şirketi ile Platforma/Web Sitesi’ne Üye olan Kullanıcı arasında, Kullanıcı'nın Web Sitesi/Platform’a üye olması amacıyla ve Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi'nin, Platform/Web Sitesi’nin bulunduğu elektronik ortamda Kullanıcı tarafından onaylanması anında (“Geçerlilik Başlangıcı”) düzenlenmiştir.

Sıfır Yazılım ile Üye işbu Üyelik Sözleşmesi'nde münferiden "Taraf" ve müştereken "Taraflar" olarak anılacaktır. Platforma/Web Sitesi’ne Üye olan her gerçek ve/veya tüzel kişi, Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi'nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini hiç bir çekince göstermeksizin onayladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Sözleşme’nin Amacı ve Konusu ve Kapsamı

İşbu Sözleşmenin amacı Taraflar arasındaki hukuki ve/veya ticari ilişkiler bakımından Şirket’in ve Üyeler’in hak ve yükümlülüklerini belirlemek ve Taraflar arasında Tarafların hukuki ve/veya ticari çıkarlarını koruyacak, sağlıklı, sürdürülebilir ve verimli bir hukuki ilişki kurmaktan ibarettir.

İşbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi, Pazaryeri ve elektronik ticarete elverişli sayfalarda işlem yapan ticari kazanç amacıyla hareket eden satıcı ve sağlayıcılar bakımından 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve ikincil mevzuatı kapsamında “Aracılık Sözleşmesi” hükümlerini de içermektedir.

İşbu Sözleşme’nin konusu Websitesi üzerinde Şirket ya da Şirket’in İş Ortakları tarafından sunulan Hizmetlerden, Kullanıcı ve Üyelerin yararlanmasına ilişkin şekil ve şartların belirlenmesi ve bu doğrultuda Tarafların hak ve yükümlülüklerinin tespiti oluşturmaktadır.

İşbu Sözleşme Şirket ile Üyeler arasında sadece CV Surfer Platformu/Web Sitesi kullanımı ile ilgili usul, şekil, şart ve esasları düzenlemek amacıyla akdedilmiştir. Bir başka ifade ile, işbu Sözleşme’nin kapsamı Platform/Web Sitesi’nin kullanımı ile sınırlıdır. Bununla beraber Platform/Web Sitesi internetin tabiatı gereği dünya çapında erişime açık olduğu için işbu Sözleşme’nin coğrafi kapsamı bulunmamaktadır.

Tarafların Kanuni Statüsü

İşbu Sözleşme dairesinde Şirket 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “yer sağlayıcı” olarak hizmet vermektedir. Şirket’in içerik sağlayıcı olduğu hususlar “Platform/Web Sitesi’nin altyapısı, Şirket’e ait ticari markalar, logolar, fikri ve sınai hakları ile korunan sair diğer içerikler” ile sınırlıdır ve saklıdır.

İşbu Sözleşme dairesinde Üye 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca “içerik sağlayıcı” statüsündedir.

İşbu Sözleşme dairesinde Platform/Web Sitesi üzerinde elektronik ticarete elverişli pazaryeri (“Market”) sayfası bulunduğundan sadece Hizmet ve Ürün satımlarına aracılık ettiği süre ve sınır boyunca Şirket ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “Elektronik Ticaret Aracı Hizmet Sağlayıcı” statüsünde kabul edilecektir.

İşbu Sözleşme dairesinde Platform/Web Sitesi üzerinde elektronik ticarete elverişli pazaryeri (“Market”) sayfası bulunduğundan sadece Hizmet ve Ürün satımları gerçekleştirdiği süre ve sınır boyunca ilgili Üye ayrıca 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca “Elektronik Ticaret Hizmet Sağlayıcı” statüsünde kabul edilecektir.

Şirket ile Üyeler arasında istihdam, yarı zamanlı istihdam, danışmanlık, yüklenicilik, ortak girişim veya acentelik ilişkisi bulunmamaktadır. Şirket ile Üyeler arasında satıcılık, sağlayıcılık, imalatçılık, üreticilik, bayiilik, acentelik, reklamcılık veya mecra kuruluşu ilişkisi bulunmamaktadır. Market sayfası özelinde gerçekleştirilen satımlarla ilgili 6563 Sayılı Kanun hükümleri saklıdır.

Elektronik Kayıtların ve Şirket Kayıtları’nın Geçerliliği

İşbu Sözleşme kapsamında gerçekleştirilecek Üyelikle, Kullanıcılıkla ve sair Platform/Web Sitesi üzerinden sunulan Ürün, Hizmet ve/veya İçeriklerle ilgili her türlü iletişimde, iddia, talep, dava ve takip dahil her türlü idari ve adli süreçte Taraflar arasında Platform/Web Sitesi üzerindeki “Destek Merkezi” kayıtları ve ayrıca Platform/Web Sitesi’ne kayıtlı elektronik posta adresi üzerinden gerçekleşen görüşmeler, kayıtlı telefon numarası aracılığıyla gerçekleştirilen anlık mesaj ve telefon görüşmeleri ve faks gibi elektronik ve sesli yazışma ve görüşme kayıtları, kanunen geçerli delil sayılarak, usul hukuku bağlamında kesin ve bağlayıcı delil olarak kabul edilmiştir.

Taraflar işbu elektronik veya sesli görüşme kayıtlarında ve yazışmalarda ihtilaf veya çelişki olduğu hallerde Şirket kayıtlarının kesin ve bağlayıcı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Sözleşme Değişiklikleri

Şirket işbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesi başta olmak üzere sair diğer sözleşme ve politikalarda, mevzuata uyum amacıyla veya ticari çıkarlarını korumak meşru menfaati dahilinde değişiklikler gerçekleştirebilecektir. Söz konusu değişiklikler geriye dönük gerçekleştirilemeyecektir. Şirket Sözleşme değişikliklerini uygun kanallardan, Platform/ Web Sitesi üzerinden ve sistemlerine kayıtlı elektronik posta adresleri vasıtasıyla Üyeler’e en az değişiklik yürürlüğe girmeden 30 (otuz) gün önce bildirimde bulunacaktır. İşbu Sözleşmedeki ve sair diğer sözleşme ve politikalardaki değişikliklere ilişkin bildirimde bulunulduktan sonra Platform/Web Sitesi’ne devam eden kullanım yürürlük tarihleri itibariyle güncellenmiş tadil sözleşme ve politikaların kabul edildiği anlamına gelecektir.

Sözleşmenin ve Üyeliğin Başlangıcı ve Sona Ermesi

Kullanıcı ve Ziyaretçilerin Platforma/Web Sitesi’ne Üye olabilmesi için 18 yaşını doldurmuş ve tam hak ve fiil ehliyetine sahip olmaları gerekmektedir. Üyelik Platform/Web Sitesi üzerindeki formun doldurulması ve işbu Sözleşme’nin tümüyle ve hiç bir çekince gösterilmeksizin kabulü ile Geçerlilik Başlangıcında başlar ve Üye’nin kendi isteği ile hesabını kapatması veya işbu Sözleşme’yi ihlal etmesi sebebiyle hesabının Şirket tarafından kapatılması veya işbu Sözleşme’de gösterilen sair diğer sebepler doğrultusunda sonlandırılır.

Kullanıcı/Üye Platform ve/veya Web Sitesinde birden fazla üyelik açmayacağını, daha önce açtığı bir hesabı bulunmadığını, daha önce Şirket’çe, Web Sitesi ve/veya Platform’a veya Şirket’e ait diğer Platform/Web Sitelerine ve bunlar aracılığıyla verilen hizmetlere erişiminin durdurulmadığını ya da hesabının kapatılmamış olduğunu beyan eder. Bu beyanın aksinin Şirket’çe saptanması halinde Kullanıcı/Üye’nin hesabı derhal ve gecikmeksizin kapatılır. Şirket’in bu sebeple uğradığı doğrudan ve dolaylı zararlar sebebiyle ilgili kişiye rücu hakkı saklıdır. Bu kuralın ihlali veya herhangi bir sebeple üyelikten çıkarılan, üyeliği durdurulan veya askıya alınan birisinin tekrar web sitesine girmek için farklı bir kullanıcı adı ile bir veya daha fazla üyelik hesabı açtığının, Şirket tarafından tespit edilmesi halinde, Şirket’in, bu kişinin tüm üyelik hesapları, herhangi bir ihtara gerek olmaksızın iptal etme ve işbu Sözleşmeyi herhangi bir tazminat yükümlülüğü olmadan tek taraflı olarak feshetme yetkisi olacaktır.

Üyenin oluşturduğu kullanıcı adı ve şifre bilgisi, yalnızca Üyenin bilgisi ve erişimi dahilinde olup, işbu bilgilerin güvenliği ve gizliliği tamamen Üye'nin sorumluluğundadır. Üye, kendisine ait kullanıcı adı ve şifre ile gerçekleştirilen işlemlerin sadece kendisi tarafından gerçekleştirildiğini ve bu işlemlerden kaynaklanan sorumluluğun peşinen kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üyeler, Üyelik bilgileri kullanılarak gerçekleştirilen iş ve işlemleri kendisinin gerçekleştirmediği yolunda herhangi bir def'i ve/veya itiraz ileri süremeyeceğini ve/veya bu def'i veya itiraza dayanarak yükümlülüklerini yerine getirmekten kaçınmayacağını ve söz konusu iş ve işlemler sebebiyle Şirket’in, diğer Üyeler’in ve üçüncü kişilerin uğradığı tüm zararları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üye’ler, Üyelik iptali için destek@cvsurfer.com mail adresinden Şirket’e ulaşmak suretiyle üyeliklerinin iptalini talep edebilirler. Üyelik iptali sağlanıp tarafınıza tekrar mail ile iptal sağlandığına dair teyit verilir. Sistemde bulunan verileriniz kanuni yükümlülüklerimiz ve ilgili

mevzuat gereği saklamak zorunda olduğumuz süreler boyunca güvenli şekilde saklanacak ilgili kanuni sürelerin dolmasına müteakip silinecektir.

Şirket, Kullanıcı ve Üyelı̇k Sözleşmesı̇nin, Kullanıcı/Üye tarafından ihlalinin tespiti halinde ve/veya bu ihlaller ile ilgili bir şikayet alınması halinde ilgili Üye’ye bildirimde bulunarak Kullanıcı/Üye’nin Platforma/Web Sitesi’ne erişimini engelleyebilir, Kullanıcı/Üye’nin Platformdan/Web Sitesinden aldığı, almakta olduğu ya da alacağı hizmetleri kısmen veya tamamen dondurulabilir veya iptal edebilir. Bu durumda ilgili Üye’ye gerçekleştirilen işlemlerle ilgili sebepler belirtilir ve açıklamalarını sunmak üzere 3 (üç) iş günü süre verilir. İlgili Üye'nin açıklamalarının yetersiz olması veya ilgili Üye tarafından açıklama sunulmaması halinde Şirket, aracılık hizmetini kısıtlayabilir, askıya alabilir veya sonlandırabilir. Bu durumda kararını, ilgili Üye’nin açıklamasının kendisine ulaştığı tarihten itibaren 7 (yedi) iş günü içinde veya açıklama sunulmaması halinde açıklama için verilen 3 (üç) iş gününün sonunda ilgili Üye’ye bildirir. Sonlandırmaya ilişkin bildirimin yapıldığı tarihte işbu Sözleşme ve bu sözleşme kapsamında belirtilen Aracılık Sözleşmesi hükümleri feshedilmiş sayılır. Mevzuattan kaynaklanan sebeplerle veya kamu düzenini ilgilendiren, gecikmesinde sakınca bulunan ya da dolandırıcılık, veri ihlali veya diğer siber güvenlik risklerini içeren durumlarda aracılık hizmeti derhal kısıtlanabilir, askıya alınabilir veya sonlandırılabilir. Kısıtlama, askıya alma ve sonlandırmanın gerekçesi ilgili Üye'ye gecikmeksizin bildirilir.

Üye, Üyeliğinin işbu Sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirdiği takdirde devam edeceğini kabul etmektedir. Bu halde doğabilecek tüm sorumluluk ile, üçüncü kişiler ve/ veya yetkili merciler tarafından Şirket’e karşı öne sürülebilecek tüm iddia, talep ve/veya ödemeler için Şirket’in ilgili Üye'ye ferileri ile birlikte rücu hakkı saklıdır.Bu Sözleşmenin tümünde ve bu maddede sayılan sebeplere bağlı olarak Hizmet, İçerik ve/veya Ürün tedariğinin reddedilmesi veya Şirket’in sunduğu, aracılık ettiği sair ürün ve hizmetlere ve özellikle Platforma/Web Sitesi’ne erişimin tamamen askıya alınması sözleşmenin Şirket tarafından ihlâlini teşkil etmez.

Tarafların Beyan ve Taahhütleri

Genel Olarak:

Kullanıcı/Üye, Web Sitesi’ne erişerek ve Platform’u ve Şirket’in sunmuş olduğu hizmetleri kullanmaya başlayarak işbu Sözleşme’de belirtilen şartlar ve hükümlerle bağlı olmayı kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye’nin işbu Sözleşmeyi okumamasından ve/veya okuduğu ve onayladığı halde burada belirtilen hususlara uygun davranmaması sebebiyle doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarara ilişkin taleplerden Şirket’in ve sahibi bulunduğu Web Sitesinin ve Platformların ve/veya Web Sitesindeki ve Platformlardaki her türlü içeriğin hazırlayıcılarının, çalışanlarının, Şirket'in yetkilendirdiği kişi ve kuruluşların hiçbir cezai ve hukuki sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirket işbu Sözleşme’de yukarıda “Sözleşme Değişiklikleri” maddesinde belirtildiği şekil, usul ve esaslara uygun olarak değişiklik yapabilecektir. İlgili bildirimlerin ve bilgilendirmelerin takibini yapmak Kullanıcı ve Üyeler’in münhasır sorumluluğundadır.

Platform/Web Sitesi’nin kullanımı Türkiye Cumhuriyeti Devleti kanunlarına göre reşit olmayan, hak ve fiil ehliyetine haiz olamayan veya kısıtlanmış kişiler bakımından uygun değildir. Platform/Web Sitesi’ni ziyaret eden ve buradaki Hizmet, Ürün ve İçerikler’den yararlanan her gerçek kişi 18 yaşını doldurmuş olduğunu ve gerçek ve tüzel kişiler Şirket’e iletmiş oldukları mali, hukuki ve ticari verilerin doğru ve güncel olduğunu kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Şirket’in veya Platformun/Web Sitesi’nin Üyeler arasındaki arasındaki teklif, icap, kabul, sözleşme ve ödeme aşamalarında herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Platform/ Web Sitesi aracılığı ile Üyeler’den alınacak hizmetlere ilişkin her türlü sorumluluk ilgili Üye’ye aittir. Şirket’in bu hususlarla ilgili ve bağıntılı hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Şirket, Platform/Web Sitesi üzerinden birbirleri ile iletişime geçen Üyeler arasındaki herhangi bir ilişkinin tarafı değildir. Bu ilişkiden doğan hak ve borçlarla sorumlu tutulamaz. Üyeler arasında doğabilecek uyuşmazlıkların da tarafı olarak addedilemez.

Şirket’in ve çalışanlarının ve/veya yöneticilerinin üyeler arasında gerçekleştirilen iş ve eylemlerden, bunların ifa edilmesinden, ifa edilmemesinden, ifa eksikliğinden, ifada gecikmeden, temerrütten ve bunların doğurabileceği herhangi ekonomik ve hukuki sonuçlardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı/Üye, Platformu/Web Sitesi'ni ve Platform/Web Sitesi üzerinde sağlanan her türlü İçerik ve Hizmeti yalnızca hukuka uygun kullanacağını ve üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı/Üye’lerin Platform ve Web Sitesi dahilinde yaptıkları işlem ve eylemlerindeki, hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Olası iş ve eylemler sebebiyle, üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Platform’un Web Sitesi’nin ve/veya Şirket’in ve bunların çalışanları ve İş Ortakları’nın doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Üyenin, Şirket’in önceden yazılı onayını almaksızın, işbu Üyelik Sözleşmesi'ndeki haklarını veya yükümlülüklerini tümüyle veya kısmen temlik etmesi mümkün değildir.

Üye, Platform/Web Sitesi üzerinden gerçekleştireceği işlemlerinde, belirtmiş olduğu kimlik, ödeme bilgileri, adres ve/veya iletişim bilgilerinin eksiksiz ve doğru olduğunu, bilgilerinde değişiklik olması halinde bu bilgileri derhal yazılı olarak Şirket’e ileteceğini, eksik, güncel olmayan ve/veya yanlış bilgi vermesi nedeniyle ortaya çıkabilecek her türlü hukuki uyuşmazlık ve/veya zarardan sadece kendisinin sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şirket’e bu nedenle hiçbir sorumluluk yüklenemez.

Üyeler, Platformda/Web Sitesi’nde gerçekleştirecekleri bütün iş ve eylemlerinde ve verecekleri bilgiler ile yükleyecekleri görsel, işitsel her türlü içeriklerinde bakımından, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuatına, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuatına, haksız rekabet ve reklâm mevzuatı ve yürürlükteki diğer mevzuata ve işbu Sözleşme, işbu Sözleşme’nin ekleri ve alt metinleri ile işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı unsuru niteliğindeki Şirket’çe yayınlanan ve yürürlüğe koyulan diğer Sözleşme ve Politikalardaki hususlara aykırı ve bunları ihlal edecek nitelikteki beyanlara, içeriklere ve unsurlara yer vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler. Üye, Platformun/Web Sitesinin diğer Üyelerine ait profil, e-posta veya diğer kişisel

bilgilerin toplanması, saklanması ve sair işlemler gerçekleştirmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme’de yazılı hallerde veya kanuna aykırılık sebebiyle Şirket’e tek taraflı ve derhal fesih hakkı tanıyan sebeplerle işbu Sözleşme’nin feshedilmesi halinde Kullanıcı/Üye haksız, yersiz, sebepsiz, mehilsiz, iyi niyete aykırı ve zamansız bir fesihte bulunulduğu, iyi niyete aykırı davranıldığı veya sair bir neden ve bahane öne sürerek Şirket’ten hiçbir hak, alacak, kar kaybı, zarar ziyan tazminatı veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep etmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Şirketin Haklarına Dair Esaslar

Şirket, hizmetlerin kesintisiz yürütülmesi, ticari itibarının korunması, diğer Kullanıcıların ve Üyelerin verilerinin korunması ve Platform güvenliği sebepleriyle ve ancak bunlarla sınırlı olmaksızın kanunen meşru sayılan diğer sebepler ve Şirket’in kanuni yükümlülüklerini yerine getirebilmesi amaçlarıyla Kullancının/Üyenin Platform ve Web Sitesi üzerindeki her türlü aktivitesini izleyebilir, kayda alabilir ve/veya gerekli gördüğünde önleyici sebepler dahil olmak üzere, Platformdan/Web Sitesinden uzaklaştırma, Üyelik dondurma, Üyelik iptal etme ve benzeri her türlü müdahalede bulunabilir.

Şirket , önceden Kullanıcılara veya Üyelere bildirimde bulunmaksızın Platformun ve/veya Web Sitesinin biçim ve içeriğini kısmen ve/veya tamamen değiştirebileceği gibi, Web Sitesinin yerleşik bulunduğu alan adını (domain) değiştirebilir, farklı alt alan adları kullanabilir, alan adı yönlendirmesi yapabilir ve/veya alan adını tamamen kullanıma kapatabilir. Şirket bu madde kapsamında, Platformu/Web Sitesini yeniden organize etme ve Platformun/Web Sitesinin yayınını durdurma hakkına haizdir.

Şirket, dilediği zamanda ve/veya sebep göstermeksizin, önceden Kullanıcılara ve Üyelere bilgi vermeksizin Platform ve/veya Web Sitesinde ve Platform/Web Sitesi uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün ve içeriği, sunduğu hizmetlerin ve içeriklerin kapsam, nitelik, nicelik ve/veya çeşitlerini değiştirebileceği gibi, Platformda ve/veya Web Sitesinde sunulan içerikleri, hizmetleri ve/veya ürünleri kısmen veya tamamen dondurabilir, sona erdirebilir veya tamamen iptal edebilir. Kullanıcı ve/veya Üye içerik, hizmet ve/veya ürün uygunluğunun Şirket’in, İş Ortakları’nın uygunluğuna, altyapı, çalışan, ödeme ve bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla diğer etkenlere bağlı olarak değişim gösterebileceğini anladığını kabul beyan ve taahhüt eder.

İşbu Sözleşme, Şirket’in ve Üyelerin Web Sitesi ve/veya Platformda sunduğu İçeriklerin, Hizmetlerin ve/veya Ürünlerin kalitesi, nitelikleri, nicelikleri, özellikleri, etkililiği, beklentileri karşılaması, fiyat-performans değerlendirmesi, kesintisizliği, zamanlaması, doğruluğu ve güncelliği dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer sair herhangi bir konuda taahhüt veya garanti içermez. Üye, bu nedenlerle Şirket’ten hiçbir ad altında hak ve alacak talep edemez.

Şirket, herhangi bir denetim, gözetim, yeniden düzenleme, doğruluk ve özgünlük değerlendirmesi dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Üyelerin sağladığı İçeriklerle ilgili herhangi bir sorumluluğu kabul etmemekle beraber; İşbu Sözleşme hükümlerine, işbu Sözleşme’nin ekleri ve alt metni kabul edilen ve Şirketçe düzenlenen sair diğer Sözleşme ve Politikalara, kanunlara ve yürürlükteki mevzuata, etik değerlere, ahlaka, kamu düzenine ve sağlığına aykırı olan/olabilecek, içeriği tartışmalı ve/veya zararlı konulardaki içerikleri ve ayrıca bir başvuru üzerine olsun olmasın bir üçüncü kişinin

bunlarla sınırlı olmamak üzere; kişilik haklarını, mülkiyet haklarını, fikri ve sınai haklarını ihlal eden içerikleri kaldırma hakkına sahiptir. Üyeler bu konuda Şirketin münhasıran yetkili karar mercii olduğunu ve Şirketin bu konudaki kararlarına ve bu kararlarını takip eden önlem ve yaptırımlarına karşı hukuki olarak Şirket’i sorumlu tutmayacaklarını, işbu Sözleşmeyi onaylamak ile bu haklarından feragat ettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Şirket, Web Sitesi ve Platform güvenliğinin ve Web Sitesi/Platform üzerindeki içerik, hizmet, bilgi, veri ve ürün güvenliğinin sağlanması için gerekli her türlü idari, teknik, ekonomik tedbiri alacaktır. Ancak alınan bütün tedbirlere karşın Web Sitesi/Platformun, bunları barındıran sunucuların, teknik, fiziksel ve/veya siber saldırılara uğraması hallerinde Şirket’e sorumluluk yüklenemez.

Şirket, Sözleşme’de ve/veya Sözleşme’nin eklerinde ve alt metinlerinde, bu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı unsuru olarak kabul edilen diğer Sözleşme ve Politikalarda ve bu Sözleşmelerin ve/veya Politikaların eklerinde ve alt metinlerinde, işbu Sözleşme’de belirtilen hizmetlerin, iş ve/veya işlemlerin daha etkin gerçekleştirilebilmesi amacıyla dilediği zaman ve gerekli gördüğü takdirde hizmet, ürün, operasyon ve satış süreç ve şartları ve/veya işleyişte değişiklikler ve/veya güncellemeler yapabilir. Bu değişiklikler ve tadil Sözleşme metni Üyelere Platform/Web Sitesi üzerinden değişiklik yürürlüğe girmesinden 30 (otuz) gün önce ilan olunur. Sözleşme’nin komisyon oranlarını ve diğer hizmet bedellerini düzenleyen maddelerini, aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması ile ilgili maddelerini ve hizmet sunan Üyeler aleyhine yeni cezai şart getirilmesi dahil olmak üzere hak ve menfaat dengesinin Hizmet sunanlar aleyhine bozulması gibi sonuçlar doğuran değişiklikleri içermesi halinde de bu süre 30 (otuz) gün olarak uygulanacaktır. Kullanıcılar ve Üyeler işbu değişiklikleri yürürlük tarihi itibariyle kabul ettiklerini, bu değişiklikler olduğu takdirde işbu Sözleşme’yi imza etmeyeceklerine dair herhangi bir itiraz ve/veya def’i ileri sürmeyeceklerini ve bu değişikliklere uygun davranacaklarını kabul ve beyan ederler.

Şirket, İş Ortakları’na karşı yükümlülüklerini tam ve eksiksiz yerine getirebilmek amacıyla ve ticari itibarını korumak haklı sebebine dayanarak, başta taklit hesapların, kimliğe bürünmelerin (impersonation) önüne geçmek amacıyla Kullanıcıların/Üye’lerin verdikleri kimlik bilgileri dahil olmak üzere ancak bununla sınırlı olmamak kaydıyla diğer kişisel verilerini doğrulamak amacıyla teknik araçlar kullanabilecektir.

Şirket’in, Kullanıcı/Üye’nin Web Sitesine/Platforma Üye olması halinde bu Sözleşmede belirtilen koşulların gerçekleşmesi halinde Kullanıcının/Üye’nin, Üyeliğini tek taraflı olarak durdurma, sona erdirme ve/veya iptal etme hakkı mevcuttur. Kullanıcı/Üye bu hususta herhangi bir itiraz hakkının mevcut olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Şirket, daha önceden bilgilendirme yükümlülüğü olmaksızın, ihtar ve/veya süre tanımak yükümlülüğü bulunmaksızın, tamamen kendi tasarruf ve takdir yetkisi ile işbu Sözleşmede ve/veya işbu Sözleşme’nin ekleri ve alt metinlerinde ve işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası ve tamamlayıcı unsuru olarak Şirketçe yayımlanan/yayımlanabilecek sair sözleşme, politika ve kurallara aykırılık dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla Şirketin herhangi bir meşru menfaati doğrultusunda ve hukuk zemininde, Üyeler’i Platformdan/Web Sitesinden, Platform/Web Sitesi aracılığıyla sürdürülen hizmetlerden men edebilir, uzaklaştırabilir. Şirketin, Üyeler’in yüklediği İçerikleri, sunduğu Ürün ve Hizmetleri herhangi bir sebep göstermeksizin ve her zaman tamamen kendi tasarruf ve takdir yetkisi ile reddetme, iptal etme, kaldırma ve/veya erişime kapatma hakkı saklıdır.

Şirket, detayları Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni’nde ve işbu sözleşmede belirtildiği üzere; 6698 sayılı Kanun hükümleri uyarınca aydınlatma yükümlülüğü ve gerekmesi halinde rıza alma yükümlüklerini yerine getirmek ve sair güvenlik önlemlerine uymak şartıyla kullanıcı profili ve pazar araştırmaları yapmak, satış ve site kullanım istatistikleri oluşturmak gibi amaçlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm yasal amaçlar için, Üyenin kimlik, adres, iletişim ve Web Sitesi/Platform kullanım bilgilerini bir veri tabanında toplayabilir ve bu bilgileri işleyebilir. Ayrıca Şirket bu bilgileri, yasaların getirdiği zorunluluklara uyma amacıyla veya yetkili adli veya idari otoritenin yürüttüğü soruşturma veya araştırma açısından talep edilmesi durumunda veya kullanıcıların hak ve güvenliklerinin korunması amacıyla üçüncü kişi/kurumlarla paylaşabilir.

Web Sitesi/Platformda sunulan İçeriklerin, Hizmetlerin ve/veya Ürünlerin fiyat ve ürün özellik bilgilerini değiştirme hakkı bu içerikleri, hizmetleri ve/veya ürünleri sunan Üyeler’e aittir. Şirket’e ait İçerik, Hizmet ve/veya Ürünlerin fiyat ve Ürün bilgilerini değiştirme hakkı münhasıran Şirket’e aittir.

Şirket CV Surfer Platformu/Web Sitesi anasayfasından “İletişim” başlığı altında kolayca erişilebilecek şekilde ticaret unvanı ve MERSİS numarası ve merkez adresi, KEP adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası ve işletme adı ile tescilli markası ile mensubu olduğu meslek odası, meslekle ilgili davranış kuralları ve bunlara elektronik olarak ne şekilde ulaşılabileceğine ilişkin bilgileri bulunduracaktır.

Şirket Platform/Web Sitesi üzerinden İçerik, Ürün/Hizmet sunan Üyeler’in şu sayılan bilgilerini sürekli olarak bulundurabilecekleri ve bu bilgileri güncelleyebilecekleri bir alan tahsis etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmektedir; Platform/Web Sitesinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkâr olan Üyeler, Şirket tarafından kendilerine tahsis edilen alanda aşağıdaki bilgileri eksiksiz olarak bulundurur: Ticaret unvanı, işletme adı veya tescilli marka bilgilerinden en az biri, KEP adresi, esnaf ve sanatkâr için vergi kimlik numarası, tacirler için MERSİS numarası. Elektronik ticaret pazar yerinde satış yapan ve tacir veya esnaf ve sanatkâr olmayan Üyeler, Şirket tarafından kendilerine tahsis edilen alanda ad, soyad ve merkez adresinin bulunduğu il bilgisine yer verir.

Şirket, işbu Sözleşmede sayılan Üyeler’e ait tanıtıcı bilgileri, ilgili Üyelerin erişime açık elektronik sistemlerinden, bunun mümkün olmaması halinde ise Üyeler’den temin ettiği belgeler üzerinden doğrular. Tanıtıcı bilgilerini doğrulamadığı Üyeler'e aracılık hizmeti sunamaz. Şirket, aracılık hizmeti sunduğu Üyeler'in tanıtıcı bilgilerinin güncelliğini sağlamakla yükümlüdür. Bu amaçla her takvim yılının ilk üç ayı içinde Üyeler'in tanıtıcı bilgilerinin doğruluğunu kontrol eder. Bu bilgilerin güncel olmadığını tespit etmesi durumunda ilgili Üyeler'e dâhili iletişim sistemi üzerinden bildirimde bulunur ve en fazla 3 (üç) iş günü süre vererek bilgilerin güncellenmesini sağlar. Verilen süre içinde tanıtıcı bilgilerini güncellemeyen Üyelere bu bilgileri güncelleyene kadar yalnızca mevcut siparişlere ilişkin aracılık hizmeti sunulabilecektir.

Üçüncü Taraflara Verilen Bağlantılara Dair:

Platformlarda ve Web Sitesinde direkt ve/veya dolaylı yoldan diğer web sitelerine, kaynaklara ve uygulamalara bağlantı (link) verilebilir. Bu bağlantıların amacı bilgi vermek ve/veya reklamdır. Kullanıcı, Platform/Web Sitesi üzerindeki linklerin kaynakları üzerinde Platformun ve/veya Şirket’in hiçbir kontrolü olmadığı gibi bu linklerin gösterdiği web sitelerinin veya kaynakların ulaşabilirliğinden sorumlu olmadığını ve bu web siteleri ve kaynaklar üzerinde bulunan veya bunlardan elde edilebilen hiçbir içerik, reklam, ürün veya

diğer materyalden sorumlu olmadığını veya bunları tasdik etmediğini, ifalarına, güvenilirliklerine dair herhangi bir garanti vermediğini kabul eder.

Kullanıcı/Üye ayrıca Şirket’in, Platform’un ve Web Sitesi’nin bu linkler vasıtası ile erişilebilecek herhangi bir web sitesi veya kaynak üzerinde veya bunlar yoluyla elde edilebilen herhangi bir içerik, mal veya hizmete güvenerek veya bunlar tarafından veya bunların kullanımı ile bağlantılı olarak neden olunan ve/veya neden olunduğu iddia edilen herhangi bir zarar veya kayıptan doğrudan veya dolaylı olarak sorumlu olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Reklamlarla ve Haksız Rekabetle İlgili Olarak:

Kullanıcı/Üye’ler, Platform ve Web Sitesi dahilinde başta 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 4054 Sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ve Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği hükümleri olmak üzere yürürlükteki sair mevzuat hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacaklarını, Şirket’in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına taaruz ve tecavüz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceklerini kabul ve taahhüt etmektedirler.

Üyeler Platform/Web Sitesi üzerinden gerçekleştirecekleri bütün tanıtım, pazarlama çalışmaları ve Platform/Web Sitesi’nin sunduğu öne çıkartma ve abonelik paketlerinin sunduğu hizmetler (“Reklam”) ve bunların içeriklerini oluşturan kreatifler, metin, resimler, ticari markalar, linkler, yazılar ve görsel ve işitsel kayıtlar dahil olmak üzere tüm reklamlardan ve içeriklerinden münhasıran sorumlu olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu sorumluluğa ilgili Reklamların diğer Üye ve Kullanıcıları yönlendirdiği tüm içerik ve linkler ile bu bağlantıların eriştiği internet sitelerinde veya platformlarda gösterilen tüm hizmetler ve ürünlerle ilgili sorumluluk da dahildir. Şirket tarafından önceden ve yazılı olarak açıkça kabul edilmedikçe, Reklamlarınızın boyutunu, yerleşimini ve konumunu Şirket belirleyecektir.

Reklamlarınız, Reklamı Yapılan İçerik ve Ürünleriniz ve Reklam hizmetlerinin kullanımı, İçerik İlkelerine ve geçerli tüm yasalara ve ilgili mevzuata ve ayrıca sektör veya Platform kurallarına ve resmi gerekliliklere uygun olmalıdır.

İçerik Paylaşımlarınızla İlgili Olarak (“İçerik İlkeleri”)

Üyeler Platform/Web Sitesi üzerinden Blog sayfaları aracılığıyla, Profil sayfaları aracılığıyla veya kendilerine özel oluşturabilecekleri Sayfalar veya Gruplar aracılığıyla, anlık mesajlaşma servisi aracılığıyla ve ayrıca Platform/Web Sitesi üzerindeki Forum menüsünü kullanmak suretiyle ve sair diğer sunulan imkanlarla içerik sağlayabilmektedirler. İşbu Sözleşme’de daha önce değinildiği üzere sağlanan ve sunulan İçerikler bakımından ilgili İçeriğin sağlayıcıları 5651 sayılı Kanun uyarınca “içerik sağlayıcı” sıfatına haizdir ve bu İçeriklerin yürürlükteki mevzuata, genel ahlaka, kamu düzenine, kamu sağlığına, etik değerlere uygunluğu ile ilgili olarak münhasıran ilgili İçeriği sağlayan veya sunan Üye sorumludur.

Üyeler yayınladıkları içerikler bakımından 5651 sayılı Kanun’a tabiidirler ve kanunen İçerik sağlayıcılar, internet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten sorumludur. İçerik sağlayıcı, bağlantı sağladığı başkasına ait içerikten sorumlu değildir. Ancak, sunuş biçiminden, bağlantı sağladığı içeriği benimsediği ve kullanıcının söz konusu içeriğe ulaşmasını amaçladığı açıkça belli ise yine İçerik Sağlayıcı bu tip İçeriklerden de doğrudan sorumlu tutulmaktadır.

Üyeler Platform/Web Sitesi üzerinde yayınlayacakları İçerikler bakımından kanunen mümkün olabilecek tüm fikri ve sınai mülkiyet haklarına ve bu içeriklerle ilgili sair haklarına ilişkin olarak, Şirket’e, 5486 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerinin olanak tanıdığı en geniş ölçü ve kapsamda, herhangi bir kullanım sınırı ve/veya kotası olmaksızın (reklam ve pazarlama süreçlerinde kullanımına ilişkin olanlar dahil), süre, sayı, konu ve yer itibariyle sınırsız, kopyalamaya, çoğaltmaya, değiştirmeye, dağıtmaya ve yayımlanmaya elverişli, dünya genelinde uygulanabilir, alt lisans verilebilir, transfer edilebilir, aktarımı sağlanabilir, geri alınmaz, bedelsiz, kayıtsız ve şartsız nitelikte tam ruhsat verdiğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu taahhüt aynı zamanda İçerik’i yayınlayan Üyeler’in ilgili İçerik’Le ilgili burada sayılan şekilde lisans/ ruhsat verebilir durumda olduklarının taahhütünü de içermektedir.

Üyeler, Platformda/Web Sitesi’ne yükleyecekleri içeriklerin ve Platform/Web Sitesi üzerinden gönderecekleri iletilerin karalama, kötüleme, ticari iftira atma, tehdit veya taciz etme gibi hukuka aykırı herhangi bir unsur içermeyeceğini, Platformun/Web Sitesi’nin altyapısına zarar verecek, gerekçesiz ve/veya aşırı derecede yük getirecek iş ve eylemlerde bulunmayacaklarını, yürürlükteki mevzuata aykırı, yüz kızartıcı, pornografik ve/ veya ahlaka aykırı içeriklerin Platformda/Web Sitesi’nde yayımlanması yönünde herhangi bir talepte ve/veya girişimde bulunmayacaklarını, bu nitelikteki unsurların profilleri, forum sayfaları, Grupları, Blog sayfaları dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı kalmayarak Platform/Web Sitesi’nin bütünü üzerinde yer almasına hiçbir surette izin vermeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

Hukuka aykırı, etik dışı, genel ahlaka aykırı ve kamu düzenine zarar verebilecek içerikler kaldırılacak ve Şirket ilgili Üye hakkında Üyeliğinin dondurulması, silinmesi dahil olmak üzere her türlü tedbiri alabilecek ve Cumhuriyet Savcılığına ve ilgili denetleme ve düzenleme kuruluşlarına şikayet veya ihbar dahil olmak üzere her türlü yasal işlem başlatabilecektir. Üyeler, bu konuda Şirket’in tek taraflı mutlak takdir hakkına sahip olacağını ve vereceği nihai karara hiçbir surette itiraz etmeyeceklerini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Üye, diğer Üyeler’in erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, tehdit, aldatma veya dolandırma amaçlı paylaşım veya müstehcenlik içeren İçerikler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken ve cezai olarak sorumlu olacağını bildiğini ve bu eylemleri sebebiyle Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddeleri uyarınca cezalandırılabileceğini anladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Üyeler, Platform/Web Sitesi üzerinde diğer Üyeler’e ve/veya diğer Üyeler’in ilanlarına/ ürünlerine ilişkin olarak Şirketin belirlediği koşullarda puan, değerlendirme ve yorum paylaşabilir. Üyeler tarafından, diğer Üyeler ve/veya ilanlara/ürünlere ilişkin olarak Platforma/Web Sitesine eklenen puan, değerlendirme ve yorumlar, Platform/Web Sitesi üzerinde diğer Üyeler ve Platforma/Web Sitesine giriş yapan üçüncü kişiler tarafından görüntülenebilecektir. Üyeler tarafından Site üzerinde eklenen söz konusu puan, değerlendirme ve yorumlar, ilgili Üyeler’in kendi görüşlerini yansıtmakta olup; anılan puan, değerlendirme ve yorumlar ile Şirket’in herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Şirket söz konusu puan, değerlendirme ve yorumları herhangi bir şekilde denetlememektedir ve kontrol etmemektedir. Anılan puan, değerlendirme ve yorumlar açısından sadece yer sağlayıcı olan Şirketin, bunlara ilişkin hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bununla beraber Şirket, kendisine yöneltilen talep lerle ilgili olarak şirket gerekli incelemeyi gerçekleştirdikten sonra tamamen ve münhasıran kendi yetkisine dayanarak puan, yorum

veya değerlendirmeyi iptal edebilir, görüntülenmesini kısıtlayabilir veya düzelterek yeniden yayımlayabilir.

Market Sayfası ile İlgili Olarak

Üye’nin, Platform/Web Sitesi üzerinden satış yapmak sureti ile Satıcı sıfatına haiz olması halinde Satıcı; Site üzerinde yayınlayacağı bütün ürünleri veya hizmetleri Site’de listelemeye ve satışa arz etmeye yetkili olduğunu, hizmetlerin tüm mevzuata uygun olarak gerçekleştiğini, bu ürün ve hizmetlerin satışı veya tedariği bakımından yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre herhangi bir engel veya yasak bulunmadığını, bu ürün ve Hizmetler’in Şirket tarafından yayımlanan “Satışı Yasak Ürün/Hizmetler” den olmadığını, ve ayrıca tüm Ürün ve Hizmetlerin veya Hizmetleri oluşturan ara içeriklerin telif hakkının kendisine ait olduğunu, internet üzerinde yayınlanması, satışa arz edilmesi ve satılması için herhangi bir engel bulunmadığını, orijinal olduğunu, ilanda belirtilen niteliklere uygun olduğunu beyan ve kabul eder.

Satıcı, Sıfır Yazılım’ın (Şirket), mevcut “Çerçeve Mesafeli Satış Sözleşmesi” kapsamında getirilen bütün yükümlülükler ile bağlı olduğunu, işbu Sözleşme ve Çerçeve Mesafeli Satış Sözleşmesi, Müşteri Bilgileri, fatura bilgileri ve sair diğer satış süreçleriyle ilgili bilgi, sözleşme, belge ve evraklara her zaman Platform üzerinden erişim sağlayabileceğini anladığını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Satıcı sıfatına haiz olan Üye, Platform/Web Sitesi’nde yer alacak Ürünlerine veya Hizmetlerine ilişkin bilgileri, özellikleri ve şartları açık, doğru, kesin olarak sağlamakla yükümlü olduğunu; temin ettiği bu bilgilerin yasal koşullara uygun olduğunu ve üçüncü şahısların haklarını ihlal etmeyeceğini; Şirketin de bu bilgileri inceleme ve doğruluğunu araştırma yükümlülüğünün bulunmadığını, Ürünlere ilişkin ticari marka, nitelikler, fiyat bilgileri dahil tanıtım için gerekli olan bütün içeriklere yer vereceğini ve bu içeriklerin doğru ve güncel olduğunu, tüm telif haklarının kendisine ait olduğunu veya bunları kullanmak için hak sahiplerinden yasal çerçevede gerekli izinleri aldığını, bu Ürünler ve/veya Hizmetleri satın alan Üyeler’i, Alıcılar’ı, yanıltıcı veya aldatıcı nitelikte olmadığını, içeriklerin herhangi bir şekilde üçüncü gerçek veya tüzel kişilerin hiçbir hakkını ihlal etmediğini; bu içeriklerin kullanımına ilişkin gerekli izini ve onayı aldığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu taahhüt 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında kanun kapsamındaki bütün yükümlülükleri münhasıran Satıcı’nın karşılayacağına ve ayrıca 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’un Hizmet Sağlayıcılara yüklediği sorumlulukları bilfiil yerine getireceğine dair taahhüdü de kapsamaktadır. Ayrıca bu taahhüt, varsa garanti belgesi verilmesinden, faturalandırılmasından ve sair diğer gerekli belgenin tesliminden ve satış sonrası gereksinim duyulan servis, bakımı onarım vs. hizmetlerinden ve ürünlerin zamanında ve ayıpsız olarak teslim edileceğine dair Satıcı’nın bizzat ve münhasıran sorumlu olacağına dair taahhüdü de kapsamaktadır. Aksi halde Şirket’in uğrayabileceği doğrudan/dolaylı zararlardan dolayı bu Ürün ve Hizmetler’i sunan Üyeler’e rücu hakkı olduğunu anladıklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler. Satıcılar bu hallerde ilk talepte ve peşinen Şirket’in talep ettiği zararları ödeyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

Satıcı, Platform/Web Sitesinde yer alacak Ürünlerini piyasa koşullarının çok üzerinde fahiş fiyatlarla satışa çıkarmayacağını ve başta Ticaret Bakanlığı olmak üzere ilgili bakanlıkların ve idari mercilerin belirledikleri kurallara uygun davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Satıcı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesinin 7. fıkrası uyarınca alacağı taksit ve ödeme

erteleme sınırlamalarına dair kararlarına uyacağını ve alınan kararlara uygun olarak Ürünleri satacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Platform üzerinden gerçekleştirilen dijital ve/veya fiziksel ürün satışları bakımından doğabilecek her türlü vergi, resim, harç, ödeme, teslimat ve benzeri yükümlülüklerden Satıcı ve Alıcı taraflar doğrudan kendileri sorumludur.

Alıcı, satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin varsa şikâyetlerini Sıfır Yazılım Çerçeve Mesafeli Satış Sözleşmesinde belirtilen iletişim bilgileri üzerinden Satıcı’ya iletebilir. Platform/Web Sitesi üzerinden satın almış olduğu ürün ve hizmetlere ilişkin Şirketin h e r h a n g i b i r y ü k ü m l ü l ü ğ ü n ü n b u l u n m a d ı ğ ı n ı k a b u l e d e n Alıcı, destek@cvsurfer.com adresine e-posta göndererek veya Platform/Web Sitesi üzerindeki destek veya iletişim sayfaları aracılığıyla Şirket’e talepte bulunabilecektir. Şirket Alıcı’ya durumun açıklığa kavuşabilmesi için imkanlarının el verdiği ölçüde teknik destek verebilecektir. Cayma hakkına tabii olan Ürün ve Hizmetler bakımından Şirket’e yapılan bildirimler Satıcı’ya yapılmış gibi kabul edilmektedir.

Aracılık hizmetinin kısıtlanması, askıya alınması veya sonlandırılması durumunda ilgili Üye, aracılık sözleşmesine ve hukuka uygun olması kaydıyla yalnızca mevcut siparişlerine ilişkin iş ve işlemleri yürütür. Şirket’in kısıtlama veya askıya alma kararını kaldırması ya da aracılık hizmetine son verdiği Üye ile yeniden aracılık sözleşmesi yapması halinde, Şirket ilgili Üye’nin daha önce erişim sağladığı elektronik ticaret pazar yerine ilişkin bilgilere yeniden erişim sağlamasına gecikmeksizin imkân tanır.

Yayınlayacağınız İş İlanları İle İlgili Olarak

Üyeler yayınlayacakları tek seferlik, yarı zamanlı, tam zamanlı, freelance, gönüllü, dönemsel vb her türlü hizmet ilişkisi doğurabilecek iş ilanları (“İş İlanları”) bakımından bir üçüncü taraf veya işletme adına hareket ediyorlar ise o üçüncü taraf veya işletmeyi işbu Sözleşme hükümleri ile bağlı kılmaya yetkili olduklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Şirket’in bu yetki durumunu ayrıca araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Ancak Şirket’e ulaşabilecek şikayet, talep, iddia ve davalar sebebiyle yetkisizliğin anlaşılması halinde ilgili Üye’nin üyeliği askıya alınabilecek, kısıtlanabilecek, sonlandırılabilecek ve Şirket’in uğradığı maddi ve manevi ve doğrudan ve dolaylı zararlarla ilgili olarak ilgili Üye’ye rücu hakkı saklı tutulacaktır.

Üyeler, Platform/Web Sitesi üzerinde İş İlanı yayınlarken içerik paylaşımlarıyla ilgili olarak yukarıda belirtilen bütün taahhütleri aynen kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler.

İş İlanları yayımına CV Surfer aracılığıyla gerçek veya tüzel kişilerin ihtiyaç duydukları kalite ve yeterlilikte insan kaynağına ulaşmasını kolaylaştırmak amacıyla izin verilmektedir. İş İlanları’nı yayımlayan Üyeler, iş tanımlarının doğruluğu, ticari markaların, resimlerin, bağlantıların ve bunlarla sınırlı olmamak üzere İş İlanı’na ait bütün içeriğin kullanım hakkının kendilerinde olduğunu veya bu hakkı yasal mevzuat çerçevesinde ilgili hak sahibinden edindiklerini ve bunların hukuka uygunluğunu taahhüt etmektedirler.

Üyeler, İş İlanları’nın belirli sürelerle öne çıkarılması, listelemede üst sıralarda yer alması veya Platformun/Web Sitesi’nin diğer sayfalarında gösterimi ile ilgili olarak Şirket’in sunduğu Abonelik Paketleri’nden veya reklam paketlerinden yararlanabilir. Ancak esas itibariyle İş İlanı yayımlanması ücretsiz olarak sunulan bir hizmettir.

Platform/Web Sitesi’nde yayınlanacak her İş İlanı sadece 1 (bir) pozisyon ve/veya görevlendirme mümkün olacak şekilde gerçekleştirilmelidir. Aksi halde İş İlanı yayınlanmayabilir veya tespiti halinde Şirket tarafından kaldırılabilir.

İş İlanları’nın gerçek bir işe alım veya görevlendirme amacıyla açılması, genel başvuru niteliği taşımaması gerekmektedir. Ayrıca, tamamı komisyona dayalı İş İlanı açılamaz.

Üyeler açacakları İş İlanları’nın makul ve yasal bir iş veya görevlendirme veya hizmetin ifası için açılmış olduğu konusunda münhasıran ve eğer İş İlanı’nı bir üçüncü kişi veya işletme lehine açıyorlarsa ilgili üçüncü kişi veya işletmeler ile müteselsilen sorumludurlar. Aksi uygulamanın tespiti halinde Şirket İş ilanı açan Üye’nin üyelik hesabını kapatabilir, Platforma/Web Sitesi’ne erişimini engelleyebilir ve ayrıca adli ve idari yetkili kamu makamlarına gerekli şikayet ve taleplerde bulunabilir. Bununla beraber eğer Şirket’in uğradığı doğrudan ve/veya dolaylı zararlar mevcut olursa ilgili Üye’ye rücu edebilir.

İş İlanı açılırken hizmet tipi seçimi özenle yerine getirilmelidir. Bununla ilgili olarak özen yükümlülüğü ilgili İş İlanı’nı yayımlayan ilgili Üye’ye aittir. Bu kapsamda; Freelance bir iş için bu durumun belirtilmemiş olması, yarı zamanlı veya proje bazlı bir iş için tam zamanlı hizmet tipinin seçilmiş olması gibi ve buna benzer yanlış seçimler kasıtlı olarak yanlış beyan vermek olarak yorumlanacak ve hileli davranış olarak addedilecektir.

Üyeler, İş İlanı’na gelen başvurular sebebiyle ve sayesinde topladıkları verileri sadece ilgili pozisyonun ve insan kaynakları süreçlerinin yönetimi ile sınırlı olmak üzere kullanabilirler. İş İlanı açan Üyeler Kişisel Verilerin korunması Kanunu kapsamında Veri Sorumlusu sıfatına haiz oldukları durumlarda ilgili kanun kapsamında gerekli yükümlülükleri yerine getirmekten münhasıran sorumludurlar ve Kanun’a uygun usul, şekil ve esaslar dahilinde Üyelerin kişisel verilerini işleyeceklerini kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Bu taahhüt gerekli durumlarda VERBİS kaydının yapılması, mevzuatça zorunlu belgelerin hazırda bulundurulması ve sair diğer yükümlülüklere uyumu da içermektedir. Üyeler topladıkları verileri 6698 sayılı Kanun’a uygun işleyeceklerini ve bu kanundan doğan tüm yükümlülükleri yerine getireceklerini, topladıkları verileri satmayacaklarını, çoğaltmayacaklarını, kendi veya bir üçüncü kişinin elindeki verilerle birleştirerek büyük veri çalışmalarında bulunmayacaklarını ve bir başka kişi/kurum yararına bu verileri kullanmayacaklarını kabul, beyan ve taahhüt etmektedirler. Veri madenciliği, veri toplama, istatiksel çalışma ve üçüncü kişilerle veri paylaşımı gerçekleştirmek amacıyla İş İlanı açılması durumunda bu hileli davranış olarak addedilecek ve işbu Sözleşme’nin Şirket tarafından tek taraflı ve derhal feshi sonucunu doğuracaktır. Ayrıca Şirket’in ilgili adli ve idari yetkili kamu makamlarına şikayette bulunma ve uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İş İlanı’nı açan Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

İş İlanları sebebiyle diğer Üyelerle iletişime geçilmesi halinde, Platform/Web Sitesi üzerindeki iletişimle sınırlı olmamak üzere Üyelerin başvuru sırasında verebilecekleri iletişim bilgileri kullanılarak olan erişimler dahil, herhangi bir şekilde “spam”, reklam, promosyon ve pazarlama muhtevasında içerik ve mesaj gönderimi yasaktır. İlgili Üye’nin kendisiyle iletişime geçilmesini açıkça reddettiği durumlarda, ısrarcı, “spam” mesaj gönderimi, ilgili Üye’yi rahatsız edici yoğunluk ve kapsamda mesaj gönderimi, taciz ve takip muhtevasındaki herhangi bir fiilin saptanması durumunda Şirket’in ilgili adli ve idari yetkili kamu makamlarına şikayette bulunma ve uğrayabileceği doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan dolayı İş İlanı’nı açan Üye’ye rücu hakkı saklıdır.

Üyeler’in başvurması için veya başvuru sürecinde herhangi bir işlem için veya istihdam için her ne nam ve ad altında olursa olsun ücret ödenmesini talep eden İş İlanları 4857 Sayılı

İş Kanunu’na aykırı uygulama sebebiyle yayından kaldırılacak ve İş İlanı’nı yayımlayan Üyeler hakkında ilgili adli ve idari yetkili kamu makamlarına gerekli şikayetlerde bulunulacaktır. Bu tür herhangi bir ücret ödenmesi gerektiren İş İlanları ayrıca hileli davranış olarak addedilecek ve işbu Sözleşme’nin Şirket tarafından tek taraflı ve derhal feshi sonucunu doğuracaktır.

Başka bir işyerinde çalıştığı profilinden, başvuru evrakından anlaşılan Üyeler’i sadece mevcut iş ilişkisini sonlandırmaya teşvik etmek amaçlı, gerçek dışı, aldatıcı, yanıltıcı beyanda bulunarak İş İlanı açılması işbu Sözleşme kapsamında Hileli Davranış olarak addedilecek ve işbu Sözleşme’nin Şirket tarafından tek taraflı ve derhal feshi sonucunu doğuracaktır.

Şirket ayrımcılığın hiç bir türlüsünü, her ne ad ve şekil altında olursa olsun asla kabul etmemektedir. Şirket, insan haklarına saygılı, barış ve birliktelik ilkelerine dayanan eşitlikçi, çoğulcu ve adil süreçleri işletmek konusunda büyük gayret göstermektedir. İş İlanları ve bunların içeriklerinde ve bunlar kanalıyla kurulan iletişimlerde, cinsiyetçi, siyasi, ırka dayalı, milliyete bağlı, dine bağlı, inanca bağlı ve sair diğer ayrımcı ve Üyeler’in temel hak ve özgürlüklerini kısıtlayıcı veya engelleyici tutum, davranış, iş, işlem ve eylemlerde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişiler hakkında Şirket işbu Sözleşmeyi tek taraflı ve derhal feshedeceği gibi ayrıca ilgili kişiler hakkında yetkili kamu kurum ve otoritelerine ve idari ve adli merciilere başvuruda bulunacaktır.

Şirket, Platformun/Web Sitesinin altyapı ve veri güvenliğine dikkat etmektedir. Üyelerin de aynı dikkat ve özeni göstermeleri beklenmektedir. Bu kapsamda İş İlanları vasıtasıyla diğer Üyelerin ve/veya Platform/Web Sitesinin teknik, donanımsal ve yazılımsal veya internet, veritabanı ve altyapı güvenliğini tehlikeye düşürebilecek ve zarar verebilecek İçerikler’in, dosyaların ve belgelerin Platform/Web Sitesi üzerinde paylaşılması işbu madde ile yasaklanmıştır.

Şirket, söz konusu İş İlanı’nın daha önce kabul edilip edilmediğine veya sunulup sunulmadığına bakılmaksızın, herhangi bir İş İlanı'nı herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle reddedebilir veya kaldırabilir.

Şirket, işbu Kullanıcı ve Üyelik Sözleşmesinde belirtilen tüm açık ve zımni garantileri reddetmenin yanı sıra, bunlarla sınırlı olmamak üzere İş İlanları’na ve başvuru süreçlerine ilişkin tüm garantileri ayrıca ve açıkça işbu madde hükmü ile reddetmektedir. Bu kapsamda İş İlanları ile ilgili olarak bu sayılanlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Şirket’in:

 1. Herhangi bir aday bilgisinin (aday başvuruları, aday kimlikleri, tavsiyeler, bağlantılar ve referanslar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliğine dair,

 2. Üye profil bilgilerinin doğruluğu, eksiksizliği, güvenilirliği,

 3. Üyelerin yetkinlikleri, geçmiş ve mevcut tecrübeleri, eğitim verileri ve mesleki deneyim verilerine dair,

 4. İş İlanları’nın sonucu veya etkililiği ile ilgili,

 5. İş İlanları süreçlerinin erişiminin sağlayacağı sonuç, fayda ve/veya getirilerin etkililiğine, güvenilirliğine ve kesinliğine dair,

 6. İş İlanları Hizmeti’nin kesintisizliği, sürekliliği ve hatasızlığına dair,

vermiş olduğu hiç bir açık ve/veya zımni garanti, ifa garantisi ve hiç bir açık ve/veya zımni taahhüt bulunmamaktadır.

Şirket hiç bir Üyeyi ve/veya Üyeye ait İçeriği, Hizmeti ve/veya Ürünü tasdik ve/veya tavsiye etmez, performansını ve/veya verilen hizmetlerin sonucu veya kalitesini garanti etmez.

Şirket ve/veya Platform/Web Sitesi, Üye oylamaları ve Üye yorumları gibi platform üzerindeki bazı sistemler aracılığıyla Üyeler arasında bir sıralama, derecelendirme ve kategorilendirme yapabilir, yine de bu durum herhangi bir işin tasdik edildiği ya da garanti edildiği anlamına gelmez. Üyeler tarafından sağlanan bilgilerin ve yayınlanan içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü, bütünüyle ve münhasıran bu eylemleri gerçekleştiren Üye’nin sorumluluğundadır.

Profesyonel Davranış İlkeleri ve Devamını Okumak İçin Tıklayın